+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 1+++

<<< วันนี้ นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   พร้อมด้วย ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  และผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ,เจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้อง   รับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  ครั้งที่ 1  จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 1 นำโดย  นางรัสรินทร์  ชุติวิบูลย์ฉัตร  ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ประธานกรรมการ,นางสาวสิริมา  หมอนไหม  ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.,นายตฤณ  ก้านดอกไม้  ศึกษานิเทศก์ ศนฐ.และนางสาวภิญญาพัชญ์  เชื้อจันทร์ยอด  ซึ่งมานิเทศ ติดตาม โดยเน้นการบูรณาการในพื้นที่ให้เชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลดความซ้ำซ้อน ไม่เพิ่มภาระงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการดำเนินการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    ณ  ห้องประชุม  1     ชั้น   3      สพป.แม่ฮ่องสอน   เขต 1 +++ ( ธีรธิดา   พรหมมาแบน    ภาพ/ข่าว )///

 

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน