สพม.34 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 22  มกราคม 2564  เวลา 10.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นางจีรฉัตร ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนที่  ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3 ลักษณะ ได้แก่ การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง  ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่