โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รับการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 22 มกราคม 2564 นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุธาสินี ก้อนใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรื่องการบริหารจัดการเทคนิคการสอน และสื่อการเรียนการสอนในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รายงานข้อมูลและให้การต้อนรับ
ภาพ : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม