สพป.กระบี่ ประชุมจัดทำเนื้อหา เพื่อนำเสนอในการขยายผลการถอดบทเรียนทางระบบออนไลน์

นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำเนื้อหา นำเสนอในการขยายผลการถอดบทเรียน  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทางระบบออนไลน์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รุ่นที่ 1 จำนวน 33 คน วันที่ 21 มกราคม 2564   และรุ่นที่ 2 ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านการบริหารจัดการ จำนวน 43 คน  วันที่ 22  มกราคม  2564 ณ ห้องประชุมเหลืองกระบี่ โดยมีนางปิยวรรณ  ตันติธนอมร  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  นายพรชัย  ช่วยเอียด ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ พร้อมคณะ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้   โดยดำเนินการประชุมตามหลัก Social Distancing เว้นระยะห่างในการนั่งประชุม  เพื่อร่วมใจต้ายภัยโรคติดเชื้อ COVID-19