สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

วันที่ 23-24 มกราคม 2564 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต16 นายวชิระ ขวัญเพชร นางอุไร พรหมปาน นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผุ้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และผู้อำนวยการกลุ่มงานร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาเกษตร โรงเรียนคูเต่าวิทยา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน1 อัตรา โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ โดยมีผู้สมัครครูผู้สอนวิชาเกษตร จำนวน 8คน ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 14คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อไป