สพม.35 มอบรางวัลครูผู้ทรงคุณค่า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ณ วนอุทยานน้ำตกแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง ที่ผ่านมา ในการประชุม  มีพิธีมอบรางวัลแด่คณะผู้บริหาร คณะครูในสังกัด ร่วมกว่า 100  รางวัล

นายประจักษ์  สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน มอบโล่ และเกียรติบัตร แด่คณะผู้บริหาร คณะครู ดังนี้  โล่รางวัลสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 11 รางวัล, เกียรติบัตร จำนวน 27 โรงเรียน, รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 รางวัล ตลอดรวมถึงการจัดทำ MOU เครือข่าย  อีกทั้ง สำนักงาน สก.สค.จังหวัดลำปาง ได้มอบรางวัลพฤหัสบดีแด่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกด้วย

ลัญจกร ผลวัฒนะ

นักวิชการศึกษาชำนาญการ/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ