กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพม.35 25 มกราคม 2564

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยการนำของ นายไพชยา พิมพ์สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม เคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรู้รัก สามัคคี ให้เกิดในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ภายใต้คุณธรรมนำความรู้ สละเวลาร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างและรักษาเอกลักษณ์ขององค์กร สะท้อนเอกลักษณ์ชาติไทย อีกทั้ง แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)
อีกทั้ง ได้กำชับให้บุคลากรทุกคน ควบคุมดูและ และเข้มงวดในเรื่องของมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิค 19 ตลอดรวมถึง การรักษาเวลาในการปฏิบัติราชการ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-รายงาน