ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

วันจันทร์ที่  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต ๒  นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้พบปะให้โอวาทแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  จำนวน  ๑๕ ราย ประกอบด้วย วิชาเอกคณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์ศึกษา  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    การศึกษาปฐมวัย  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์ศึกษา) ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ที่ ๗๑๑/๒๕๖๑  สั่ง ณ วันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑  โดยได้กล่าวให้โอวาทในเรื่องของการมีวินัยในตัวเอง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นครู  ครูต้องสามารถดำรงความเป็นครูอยู่ได้ทุกอิริยาบถ ครูต้องสามารถเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์ สอนอย่างไรทำอย่างนั้น  มีความทุ่มเทเสียสละ ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่   และจัดทำแฟ้มประวัติข้าราชการบรรจุใหม่  โดยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติได้ชี้แจงรายละเอียดการกรอกแฟ้มประวัติ  หลักฐานการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และการทำบัตรประจำตัวข้าราชการใหม่