สพม.35 จัดการประชุมการจัดทำ(ร่าง)แผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาฯ

นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานในการประชุมการจัดทำ(ร่าง) แผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา (สถานศึกษาแกนนำ และสถานศึกษาร่วมพัฒนา) ในวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35

โดยมีนายสรวง ศรีแก้วทุม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงเรียนแม่ข่ายทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 2.โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 3.โรงเรียนเถินวิทยา 4.โรงเรียนแม่พริกวิทยา 5.โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม และโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 16 แห่ง  สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการใช้นวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาต้นแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดฯ ดำเนินงานโดย ดร.วาสนา บุญมาก หัวหน้างานระบบประกันคุณภาพการศึกษา , ดร.สุดาภรณ์ สืบสุติน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ,นายชนินทร์ วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ, นางสาวณภัทรมาศ ปินใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.35

พีรวุทธิ์  สีตาบุตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ-รายงาน