การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์และกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔

เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาที่กำหนดไว้ และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินภายนอก จาก สมศ. นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายทรงศักดิ์ สิรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง นายมานะ อักษรณรงค์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ที่ปรึกษาโครงการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถานบันอุดมศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินโครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ ๑ ช่วย ๓   เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาต้นแบบด้านการประกันคุณภาพกับสถานศึกษาอื่นในสังกัดโดยมีสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ที่สมัครใจเป็นสถานศึกษาแกนนำเครือข่ายนวัตกรรมและรับสมัครสถานศึกษาอื่นที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงและไม่จำกัดขนาดเป็นสถานศึกษาร่วมพัฒนาในเครือข่ายอย่างน้อยเครือข่ายละ ๓ แห่ง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร่วมพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง และมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อนำไปสู่สถานศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๒ แห่ง ซึ่งได้แก่ สถานศึกษาที่เป็นแกนนำ จำนวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และมีสถานศึกษาร่วมพัฒนา อีกจำนวน ๑๑ แห่ง เป็นสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ ทั้งหมด จากความสำคัญดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาขึ้นมาในวันนี้