สพป.ระยอง เขต ๒ ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัด รุ่นที่ ๑

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒นิเทศ ติดตามโรงเรียนตามโครงการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด รุ่นที่ ๑ จำนวน ๒๐ โรงเรียน นำโดย นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒  นางอัจฉรา วิมลเกียรติ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต ๒ เพื่อพัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระหว่างวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒