สพม.34 รับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 1

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 34 คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา  ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 1 นำโดย นายจงภพ ชูประทีป กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กพฐ. นางรัสรินทร์ ชุติวิบูลย์ฉัตร ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. นางสาวสิริมา หมอนไหม ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. นายตฤณ ก้านดอกไม้ ศึกษานิเทศก์ ศนฐ. นางสาวภิญญาพัชญ์ เชื้อจันทร์ยอดศึกษานิเทศก์ ศนฐ. ซึ่งมานิเทศ ติดตาม โดยเน้นการบูรณาการในพื้นที่ให้เชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลดความซ้ำซ้อน ไม่เพิ่มภาระงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4  โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นดังนี้
 ด้านการบริหารจัดการ
– การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
– การขับเคลื่อนกระบวนการ  PLC (Professional Learning Community)
– การวัดและประเมินผล (การทดสอบระดับชาติ O – net , NT, การใช้ข้อสอบกลาง, การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
– การนิเทศ ติดตาม ครูผุ้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมตามโครางการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
– การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
– การใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เช่น DMC (10 มิ.ย.) SMIS และอื่นๆไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
– หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
– กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู้(การจัดการเรียนรู้แบบ active learning ศาสตร์พระราชา, แนวการสอนตามพระราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10
การติดตามในครั้งนี้ ได้รับคำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินงานเป็นอย่างดี และเป็นแนวทางในการนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นำโดย นายจงภพ ชูประทีป