โรงเรียนรัตนพลวิทยา “สถานศึกษาปลอดลูกน้ำ ยุงลาย ระดับดี ประจำปี 2563”