คณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษาฯ ติดตามความพร้อมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและ โรงเรียน Stand Alone สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ในฐานะประธานการตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานฯ พร้อมคณะ และนายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานฯ โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ โรงเรียนวัดพระฝาง สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และ นายสิงหา บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระฝาง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ในภาคบ่าย นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำเสนอข้อมูลการจัดการศึกษาของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และนำเสนอการเตรียมความพร้อม โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียน Stand Alone ในสังกัด ในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์  และในวันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2564 ดร.เทอดชาติ  ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. ผู้รับผิดชอบการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียน Stand Alone ณ โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) โดยมี นายอาคม  สีพิมพ์สอ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายเกรียงไกร  สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) และคณะให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) และเหตุผลความจำเป็นในการขอรับการพิจารณาเป็นโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียน Stand Alone”ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล แต่ได้รับความร่วมมือ

และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนอย่างดียิ่ง