สพม.35 รับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายประจักษ์ สีหราช ผอ.สพม.35 พร้อมด้วย นางนภาพร แสงนิล นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร
และนายไพชยา พิมพ์สารี รอง ผอ.สพม.35 นำผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรของ สพม.35 รับฟังนโยบายของ สพฐ.
ในรายการ “พุธเช้า – ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 5/ 2564 ผ่านระบบทางไกล ณ ห้องประชุมทันใจ ซึ่งมีเรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู โดยมีประเด็นหลัก ๆ 3 เรื่อง คือ
1) การเตรียมการรองรับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในการเพิ่มเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 20 เขตพื้นที่
2) แนวทางการสรรหาและการสอบบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูในภาวะวิกฤติ
3) การซักซ้อมความเข้าใจในการเปิด – ปิดสถานศึกษาตามมาตรการสพฐ. ในสถานการณ์โควิด-19
2. สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
1) การจัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤติ ของโรงเรียนบ้านบางปิ้ง จังหวัดสมุทรสาคร
2) มาตรการการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ ของโรงเรียนทวีธาภิเศก
สพม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม.1 โรงเรียนพระปฐมวิยาลัย สพม.9 และโรงเรียนสิงห์สมุทร ชลบุรี
3) “สะพานเชื่อมอาชีวศึกษาสร้างอาชีพตามวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” สพม.39

 

ณัฐกิตติ์  วงศ์น้ำโจ้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/ภาพ-รายงาน