ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบนโยบาย ผอ.ป้ายแดง

เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ให้ข้อคิดและข้อปฏิบัติ ผอ.โรงเรียนที่บรรจุใหม่ทั้ง 5 อัตรา ถึงการครองตน ครองงาน เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน  เป็นครูที่ดีของศิษย์ เป็นผู้บริหารที่ดี เป็นนักสร้าง สร้างโรงเรียนให้น่าอยู่ สร้างความรัก สร้างความสามัคคี สร้างนักเรียนให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดคำนวณคล่อง สร้างนักเรียนให้เป็นคนดีพื้นฐาน 5 ประการ คือ 1. ความมีระเบียบวินัย 2.ความรับผิดชอบ 3.ความื่อสัตย์สุจริต 4.ความพอเพียง 5.ความมีจิตสาธารณะ และต้องรู้จักตัวตนของนักเรียนเป็นรายบุคคล