โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ