สพฐ. เร่งพัฒนาการสอนด้านสเต็มศึกษาและภาษาอังกฤษ พร้อมสนับสนุนผู้ช่วยสอนและพนักงานธุรการ/ICT ภายใต้โครงการ Restart Thailand โดย กลุ่ม ปตท.

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ให้โอวาท สร้างความเข้าใจ และปฐมนิเทศผู้ช่วยสอนและพนักงานธุรการ/ICT ภายใต้โครงการ Restart Thailand (ผ่านระบบออนไลน์ Webex) ซึ่งจะเข้าทำงานในโรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 128 โรงเรียน เป็นระยะเวลา 1 ปี ภายใต้การสนับสนุนของ กลุ่ม ปตท. โดยมี ผู้บริหารและผู้แทนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจาก บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) ผู้บริหารและนักวิชาการ จาก สพฐ. ผู้ช่วยสอนและพนักงานธุรการ/ICT ที่ผ่านการคัดเลือกจาก กลุ่ม ปตท. เข้าร่วม

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ Restart Thailand สนับสนุนผู้ช่วยสอนและพนักงานธุรการ/ICT เป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียน 142 แห่ง ภายใต้การสนับสนุนของ กลุ่ม ปตท. ประจําปี 2564 โดยกลุ่ม ปตท. ให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนสังคมให้เติบโตและพัฒนา อย่างยั่งยืนมาโดยตลอดด้วยตระหนักว่า การศึกษาเป็นรากฐานสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จึงมุ่งดําเนินงานพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ โดยมี Concept การพัฒนาที่ใช้ร่วมกันว่า “STEEM 4E” กล่าวคือ กลุ่ม ปตท.จะระดมจุดแข็งและองค์ความรู้มาบูรณาการให้เกิดรูปแบบการพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนดี มีสมรรถนะ พร้อมต่อการดํารงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (STEEM) ควบคู่กับปลูกฝัง 4 เรื่องที่จําเป็นต่อ (4E) ได้แก่เรื่องจริยธรรม (Ethics & Social Minded) การเป็นผู้ประกอบการที่ดี (Entrepreneurship) ความตระหนักเรื่องพลังงาน (Energy Literacy) และสํานึกรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม (Environment Awareness) โดยจะร่วมมือกับภาคีการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนและประชาสังคม เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางของความยั่งยืน

สําหรับในปี 2564 กลุ่ม ปตท. ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานจาก ผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้โครงการ “Restart Thailand” จ้างแรงงานและนักศึกษาจบใหม่รวม 25,000 อัตรา ระหว่างปี 2563-2564 คณะทํางานด้านการศึกษากลุ่ม ปตท. จึงขอจัดสรรบุคลากร จํานวน 568 อัตรา ในตําแหน่ง ผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) และพนักงานธุรการ/ICT ให้กับโรงเรียนในสังกัดต่างๆ ด้วยมุ่งหวังให้บุคคลากร ดังกล่าว ช่วยสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนสเต็มศึกษาและภาษาอังกฤษ รวมถึงลดภาระงานที่นอกเหนือจากการสอน ให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่มากขึ้น ตอบสนองเป้าหมายของ กระทรวงศึกษาธิการที่จะคืนครูสู่ห้องเรียน และมุ่งพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ

ด้านนายอัมพร พินะสา (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ในนามของ สพฐ. ขอขอบคุณ กลุ่ม ปตท. ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับการศึกษาภายใต้ โครงการ Restart Thailand โดยให้การสนับสนุนบุคลากร ในตําแหน่งผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant – TA) และพนักงานธุรการ/ICT โรงเรียนละ 4 อัตรา ใน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประกอบด้วยผู้ช่วยสอนด้าน STEM และ/หรือภาษาอังกฤษ 3 อัตรา และธุรการ 1 อัตรา จํานวน 128 โรงเรียน เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนด้านสเต็มศึกษาและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งพัฒนาในขณะนี้ พร้อมทั้งช่วยลดภาระงานที่นอกเหนือจากการสอน เช่น งานธุรการ การเงิน เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระของครู ทำให้ครูมีโอกาสจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่มากขึ้น

ทั้งนี้นอกจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. แล้วยังมีโรงเรียน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 2 โรงเรียน สังกัด กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 1 โรงเรียน สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํานวน 10 โรงเรียน และสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จํานวน 1 โรงเรียน ซึ่งจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนของโครงการคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXTED) โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) และโรงเรียนรอบ ๆ พื้นที่ประกอบการ ของ กลุ่ม ปตท. โดยมีกลุ่ม ปตท. เป็นผู้จ้าง ระยะเวลาทำงาน 1 ปี

สำหรับ โรงเรียน สังกัด สพฐ. มีการดำเนินจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา และโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาอย่างเดียว ซึ่งกลุ่ม ปตท. จะเป็นผู้จัดสรรบุคลากรเข้าปฏิบัติงานตามโรงเรียนรูปแบบต่าง ๆ