รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ในอุตรดิตถ์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รับการ Coaching จากคณะกรรมการให้คำปรึกษา ฯ

4 กุมภาพันธ์ 2564  คณะกรรมการที่ปรึกษาในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายไท  พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอำนาจ  บุญทรง อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษณาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และ นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการ ดำเนินการ Coaching  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และเขต 2 ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งเป็นการ Coaching  เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมสรุปและรายงานผลการให้คำปรึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี โดยผู้เข้ารับการ Coaching  ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 3  ราย คือ นายปกิจพจน์  กมลวรเดช  นายอาคม  สีพิมพ์สอ และ นายวัลลภ  วิบูลย์กูล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 1  ราย  คือ  นางสาวละออ  วันจิ๋ว