โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด สพป.ระยอง เขต ๒ รับการสุ่มติดตามการตรวจนับรายหัวนักเรียน

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ์ นำโดย ดร.วสันต์ นาวเหนียว ลงพื้นที่สุ่มติดตามการตรวจนับรายหัวนักเรียน ณ โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามตรวจสอบ และแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง พร้อมทั้งบูรณาการติดตามการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ของสถานศึกษาด้วย ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง