สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเสริมสร้างความเข้าใจระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) รวมทั้งได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการรายงานและแบบรายงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑