เปิดการแข่งขันกีฬาปฐมวัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 19 ธันวาคม 2561  นายวิไล  เบิบชัยภูมิ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  1  เป็นประธานเปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์ของสายชั้นอนุบาล โรงเรียนสุนทรวัฒนา  ประจำปีการศึกษา 2561   ณ สนามกีฬาโรงเรียนสุนทรวัฒนา  อ.เมืองชัยภูมิ    ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กชั้นอุบาล มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนและคณะครู และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ