สพป.กระบี่ ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ เพื่อจัดส่งรายชื่อเข้าพิจารณาในระดับจังหวัดกระบี่

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับอำเภอ   โดยคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด จากทุกตำบล ๆ ละ 1 โรงเรียน จำนวน 8 อำเภอ 52 ตำบล 52  โรงเรียนเป็นโรงเรียน 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ  และส่งเข้าพิจารณาระดับจังหวัด เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งผลการคัดเลือกให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรายชื่อเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)ต่อไป
สำหรับโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) เป็นนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   ที่ต้องการเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์รวมหรือแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  สร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการคัดเลือกโรงเรียน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ แนวดำเนินการว่าต้องเป็นโรงเรียนในสังกัด สพฐ. มีความพร้อมร่วมพัฒนาตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน การคมนาคมและการสื่อสารสะดวก  มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ สามารถรองรับการเพิ่มจำนวนนักเรียนในอนาคตได้  มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน และชุมชนยินดีให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง