สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมทางไกลผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดผ่านระบบ Google meet

9 กุมภาพันธ์ 2564 นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ให้ทำหน้าที่ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกท่าน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ จุดต้นทาง ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ส่งสัญญาณไปยังปลายทางโดยผ่านระบบ Google meet จำนวน 24 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่เป็นจุดประชุมร่วม เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Corona 2019 จึงได้นำเทคโนโลยีในการประชุมทางไกลมาใช้ในการดำเนินการจัดประชุมครั้งนี้ นอกจากการติดตามนโยบาย ภาระงานที่ได้มอบหมายและการแจ้งข้อราชการสำคัญแล้ว ได้เน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โรงเรียนคุณภาพของชุมชน จำนวน 5 โรงเรียน และโรงเรียน Stand Alone จำนวน 3 โรงเรียน โดยการนำเสนอการให้สัมภาษณ์ของ ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพขอชุมชน ในคราวที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) โรงเรียนนำร่อง Stand Alone ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และนำนโยบายสู่การปฏิบัติในการดำเนินการขับ เคลื่อนโครงการดังกล่าวร่วมกัน