สพฐ. ลงพื้นที่ติดตาม สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจสอบนร.มีตัวตนจริงและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา เชิงประจักษ สพฐ. ประกอบด้วยนายสมบุญ ทิพรังศรี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวสาลินี เลิศอัคมากร และนางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง ผู้แทนจากสพฐ. ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 และติดตามการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาในด้านการดำเนินงาน DLTV การจัดการขยะและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และโครงการพิเศษที่สถานศึกษาดำเนินการ ณ โรงเรียนบ้านห้วยแพ่งและโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน จากการติดตาม พบว่า ทั้ง 2 โรงเรียนนักเรียนมีตัวตนอยู่จริงทุกคน และตรงตามข้อมูลในระบบ DMC พร้อมทั้งได้ดำเนินการโครงการต่างๆตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสพฐ.ในรูปแบบการบูรณาการ โดยมีดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และทีมงาน พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ