สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขับเคลื่อนความร่วมมือบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม โรงเรียน DLTV กับสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดตามนโยบาย

11  กุมภาพันธ์ 2564  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายปกิจพจน์  กมลวรเดช  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานในการบริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ ห้องประชุมหลงหลิน-ลับแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมีผู้บริหารและแทนจากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์  วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ และวิทยาลัยการอาชีพพิชัย พร้อมด้วยบุคลากรผู้เกี่ยวข้องจาก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สืบเนื่องจากการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ภายใต้โครงการ DLTV R Service การสานต่อข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนโดย DLTV ต่อโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งการจัดการเรียนการสอนไม่ต่อเนื่อง จึงใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในการจัดการเรียนการสอน และเนื่องจากการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งอาจมีการชำรุดได้ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดจะได้เข้าบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ หรือสัญญาณต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้ โดยเฉพาะโรงเรียนต่างๆ ที่ไม่มีบุคลากรเฉพาะทาง ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับ นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เรียนในสาขาอิเล็กทรอนิกส์จะได้เข้ามาปฏิบัติงานจริง ถือเป็นการเพิ่มทักษะให้กับผู้เรียนอีกทางหนึ่ง นับว่าเป็นการได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย และได้มีการวางแผนต่อยอดไปถึงการอบรมร่วมให้ความรู้การซ่อมบำรุง อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน สถานศึกษา ที่ใช้ DLTV เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยวันนี้ได้มีการมอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ทั้ง 3 แห่ง ดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ดูแลโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอำเภอตรอน วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ดูแลโรงเรียนในเขตอำเภอลับแลและทองแสนขัน และวิทยาลัยการอาชีพพิชัยจะเข้าไปดูแลโรงเรียนในเขตอำเภอพิชัย