โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ จังหวัดสงขลา “ศูนย์การเรียนรู้โลกบ้านฉัน@ควนหมาก”