สพม.39 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน เขตพื้นที่บริการ คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนในเขตพื้นที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน จำนวนนักเรียนต่อห้องของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39