สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๑๐ อัตรา

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีพร้อมได้ปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๑๐ อัตรา โดยขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ทุ่มเท เสียสละ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนานักเรียนให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีพร้อมได้ปฐมนิเทศผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๑๐ อัตรา โดยขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดภายใต้กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนานักเรียนให้อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ชี้แจงรายละเอียดข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทราบ โดยมี นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดี

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูที่บรรจุใหม่ โดยให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามมาตรฐานวิชาชีพที่ครู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อดทน เสียสละ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง ชุมชน โดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ชุมชน องค์กรอื่น และมุ่งมั่นพัฒนาความก้าวหน้าของตนเอง ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยยึดตัวนักเรียนเป็นสำคัญ