สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.ตรวจสอบข้อมูลยืนยันการมีตัวตนของนักเรียน ร.ร.บ้านคูเมือง สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

เมื่อเวลา ๑๐.๒๐ น.วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านคูเมือง ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการติดตามและประเมินผล พร้อมด้วย นายไชยา อินทะเสน และนายชนัฐชัย ตาควัน สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะตรวจติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน และการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิงประจักษ์ ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบข้อมูลยืนยันการมีตัวตนของนักเรียนโรงเรียนบ้านคูเมือง โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนที่ขอรับงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๕๖ คน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายวิทยา สมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว