สพม.19 รับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) นายไพโรจน์ พรมสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  ดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง และนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ บุคลากรในทุกกลุ่มงานร่วมให้การต้อนรับและรับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 1 โดยมีนางจุฑามาศ ชีวิตโสภณ นางสุวารี เคียงประพันธ์ และนางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. นางบัวบาง บุญอยู่ และนายสัจพจน์ นามภักดี ศึกษานิเทศก์ สพฐ. คณะนิเทศ ติดตาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เพื่อปรับปรุงระบบการนิเทศ ติดตาม โดยเน้นการบูรณาการในพื้นที่เชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลดความซ้ำซ้อน ไม่เพิ่มภาระให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหารจัดการ การประกันคุณภาพการศึกษา การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC การวัดและประเมินผล O-NET การใช้ข้อสอบกลาง หลักสูตรแกนกลาง การนิเทศ ติดตามครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน การใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC การใช้ข้อมูลช่วยเหลือนักเรียน ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  หลักสูตรแกนกลาง กระบวนการ/กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ศาสตร์พระราชา แนวการสอนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 เป็นต้น