ผอ.สพป.ชัยภุมิ เขต 1 เปิดค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ด้านสังคม

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เปิดค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสังคม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในครอบครัวแหว่งกลางกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีปัญญา คู่คุณธรรม พึ่งพาตนเองได้  รุ่นที่ 1 ในวันที่  20  ธันวาคม 2561  ณ วัดป่าบ้านพลัง  อ.เมืองชัยภูมิ   ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  โดยมีกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 3 กิจกรรม  ได้แก่ กำหนดจัดค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ,กิจกรรมค่ายพัฒนาด้านสังคม และกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะอาชีพ   ในช่วงเดือนธันวาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562   กลุ่มเป้าหมาย เป็นเด็กและเยาวชนครอบครัวแหว่งกลาง  สังกัด อบจ. ,สพม.เขต 30 , สพป.ชัยภูมิ เขต 1—3 และ กศน. รวม 1,000 คน  แบ่งเป็น 10 รุ่น ๆ ละ  100  คน  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562  จากจังหวัดชัยภูมิ  วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสังคม  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ เกี่ยวกับการดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย สามารถพึ่งตนเองได้ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมความประพฤติเด็กและเยาวชน ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก  โดยยึดหลักคิด คือ ดูแลจุดเน้นที่จะนำไปสู่กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ถึงประสงค์ 4 เรื่อง คือ ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาหนีเรียน ปัญหาเชิงชู้สาว และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด