สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดทำ MOU ร่วมกับ อาชีวะศึกษา ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

วันที่ 20 ธันวาคม   2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ พร้อมนี้ได้บรรยายพิเศษ “นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) และแนวทางการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 45 คน, ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล จำนวน 44 คน และผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษา รัฐและเอกชน 5 อำเภอ จำนวน 6 แห่ง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวว่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้กำหนดประชุมโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จำนวน 45 โรงเรียน ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ จำนวน 6 แห่ง ได้แแก่ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ, วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว, วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านแท่น, วิทยาลัยเทคโสโลยีไฮเทคชัยภูมิ, วิทยาลัยเทคโนโลยีคอนสาร และวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(G-TECH) เพื่อได้สะท้อนปัญหาอุปสรรค และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหานักเรียน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ(ม.3) เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษามีอาชีพ มีงานทำดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

ในการประชุมดังกล่าว ได้ให้โรงเรียนขยายโอกาส ได้นำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการและการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีอาชีพในระหว่างเรียน และได้ศึกษาต่อในระดับสายอาชีพ รวมทั้งสะท้อนปัญหาในการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และให้ตัวแทนสถาบันอาชีวศึกษาได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย และหลังจากนั้น ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่าง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กับสถาบันอาชีวศึกษา ทั้ง 6 แห่ง ในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน และส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาอีกด้วย