สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในการประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวม 58 คน เข้าร่วมประชุม

 

นางทุเรียน สิงห์โคกกรวด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบ กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. และกระทรวงมหาดไทย ได้คัดกรองข้อมูลพื้นที่ที่มียาเสพติดรุนแรง ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อยู่ในพื้นที่ที่มียาเสพติดรุนแรง 5 อำเภอ 22 ตำบล จำนวน 29 โรงเรียน ดังนั้น สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จึงประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยได้เชิญภาคีเครือข่ายได้แก่ อำเภอภูเขียว, สถานีตำรวจภูธรภูเขียว และ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นวิทยากรอบรม และให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา