รร.จอมทอง รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ เข้าการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่) โดยมีคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ประกอบด้วย
๑. นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ ประธานกรรมการ
๒. ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ กรรมการ
๓. นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ กรรมการ
๔. นางสุดาพร ศรีจันต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ กรรมการ
๕. ว่าที่ ร.ต.เมธี กาบุญค้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ กรรมการ
๖. นายสุชาติ ราชคมน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ กรรมการ
๗. นางจิตรา ปันแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ กรรมการและเลขานุการ
ซึ่งได้รับเมตตาจากท่านพระอมรเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพงษ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอจอมทอง นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยอินทนนท์ และนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนจอมทอง ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลการประเมินในครั้งนี้ ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่