++ รองเรืองยศ ปันศิริ พร้อมคณะลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านเมืองแปง อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน++

<<<< วันพฤหัสบดี  ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายเรืองยศ  ปันศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมด้วยนางสาวชลีพร  อินต๊ะสาร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสายใต้ อ.ปาย  ลงพื้นที่ติดตามโครงการโรงเรียนสุจริต,การจัดการเรียนการสอน,การใช้สื่อเทคโนโลยีdltv,dlit ,การประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัยและการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย,งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรการป้องกันโควิด 19 ณ​  โรงเรียนบ้านเมืองแปง​ ​ อำเภอปาย​ จังหวัด​แม่ฮ่องสอน ขอ​ขอบคุณ​ทีมงาน​โรงเรียน​บ้านเมืองแปง ​ที่ให้การต้อนรับ​อย่าง​อบอุ​่​น​นะคะ//ศน.ชลีพร อินต๊ะสาร  ภาพข่าว//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน