สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 จัดประชุมอบรมปฏิบัติการจัดทำระบบนิเทศออนไลน์ ระยะที่ 1

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นประธานในการประชุมอบรมปฏิบัติการจัดทำระบบนิเทศออนไลน์ ระยะที่ 1 เพื่อพัฒนาระบบนิเทศออนไลน์ให้กับคณะศึกษานิเทศก์ โดยมีนางสาวสุกัญญา ศรีนนท์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ ห้องประชุมกู่คันธนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2