สพฐ.และ ม.ราชภัฏวลัยอลงกรณ์ฯ เลือก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดย Active Learning

18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.วรรณา ช่องดารากุล ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยวลัยอลงกรณ์ โดย ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ พร้อมด้วยคณะ โดยมี นายอาคม  สีพิมพ์สอ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ในสังกัดทุกคนเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ภาคเหนือ) ซึ่งเป็นการคัดเลือกโรงเรียนจากสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจาก 10 จังหวัด และคัดเลือกครูผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ต้นจากจาก 2,000 คน ให้เหลือ 100 คนทั่วประเทศ (จังหวัดละ 10 คน) โดยมีกระบวนการในการดำเนินโครงการพัฒนาครูให้ครูคิดในรูปแบบ Model การจัดการเรียนรู้ มีการผลิตสื่อวีดีทัศน์ การจัดการเรียนการสอนของครูที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการคัดเลือก มีกระบวนการ Coaching จากคณะผู้ดำเนินโครงการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนว สุดท้ายจะมีคุณครูผู้ได้รับการคัดเลือก 100 คน จาก 10 จังหวัด นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการคัดเลือก ในรูปแบบ PLC ของครูแต่ละคน ซึ่งคาดว่าจะได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ ที่หลากหลายและส่งผลคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่ง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้คัดเลือกโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ และโรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ที่ 163) เข้าร่วมโครงการ โดยมี ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ทุกคน เป็นคณะทำงานตามโครงการดังกล่าว