สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นางเปรมฤดี เกลาพิมาย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพิษณุโลก ของโรงเรียนทั้ง 3 ลักษณะ (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรเรียน Stand Alone) โดยมีนายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1-3 และผู้แทน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ