สพป.เลย เขต ๒ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “ลุ่มน้ำเลยเกมส์ ๒๕๖๑”

วันพฤหัสบดีที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวังสะพุง นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ประจำปี 2561  “ลุ่มน้ำเลยเกมส์ ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  ซึ่งอำเภอวังสะพุงโซน ๒ เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ส่งเสริมให้มีเจตคติที่ดีเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเล่นกีฬา  ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา  โดยจัดการแข่งขัน 6 ประเภทกีฬา  ประธานกล่าวว่า กีฬาถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ รู้จักการยอมรับ การปรับตัว  สร้างความรักความสามัคคี  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย และห่างไกลยาเสพติด  จึงนับว่าช่วยสร้างและพัฒนาคนของประเทศให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.เลย เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2561 “ลุ่มน้ำเลยเกมส์”ในครั้งนี้ โดยมีนายอำเภอวังสะพุง รองศึกษาธิการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงาน  นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา และประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง ๒๐ กลุ่ม ได้มอบเงินจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาเพื่อสมทบโครงการปันน้ำใจต้านภัยหนาวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ด้วย