สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฝ่ายดำเนินงานครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย หัวหน้ากลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาวิธีการดำเนินงานและกิจกรรมของแต่ละโครงการ วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงโครงการกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริบทของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รวมทั้งความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณดำเนินโครงการ ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมกันวิเคราะห์และเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน