สพป.เลย เขต ๒ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

วันพฤหัสบดีที่  ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๖.๓๐  น.   ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕   ศาลากลางจังหวัดเลย   นายพลขัย  ชุมปัญญา       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคำรับรองปฏิบัติราชการความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   โดยมีความเห็นร่วมกันในการเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐซึ่งเป็นกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของประเทศและจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณและมาตรการด้านงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาศในภาพรวม ไตรมาศที่ ๑ ภาพรวมร้อยละ ๓๒ ไตรมาศที่ ๒ ภาพรวมร้อยละ ๕๔ ไตรมาศที่ ๓ ภาพรวมร้อยละ ๗๗ ไตรมาศที่ ๔ ภาพรวมร้อยละ ๑๐๐  ซึ่งมีส่วนราชการที่เบิกเงินจากคลังทั้งสิ้น ๘๓ แห่ง ร่วมลงนามพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ๕๓ แห่ง  โดยมีเงื่อนไข ๒ ข้อ ข้อแรก คำรับรองนี้ใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  – ๓๐  กันยายน ๒๕๖๒  ข้อที่ ๒ การใช้จ่ายงบประมาณให้ดำเนินการตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒  ให้เป็นไปตามอัตราร้อยละที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าว โดยส่วนตัวมีความเชื่อมั่นว่าทุกหน่วยงานมีความตั้งมั่นที่จะเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จ เบิกจ่ายก็ได้งาน ถ้าไม่เบิกจ่ายงานก็ไม่เกิด เศรษฐกิจก็หมุนเวียน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมการลงนามในวันนี้