สพป.ลำพูน เขต 2 พัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เพื่อพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง เพื่อพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาให้มีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมรับการอบรมจาก 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย โรงเรียนบ้านห้วยหละและโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง รวมทั้งสิ้น 15 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน