เปิดป้ายใหม่ “สมภูมิสมเกียรติ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง   (สพม.พงภกรน) ซึ่งได้มีการกำหนดชื่อใหม่จากเดิมชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง ) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 38 ง  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกำหนดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพิ่มจาก 42 เขต เป็นจำนวน 62 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือ พังงา ภูเก็ต ระนอง มีสำนักงานตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดพังงา และในวันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการกศึกษาขึ้นพื้นฐาน กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตดำเนินการจัดทำพิธีเปิดป้ายพร้อมกันทั่วประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง    จึงได้ดำเนินการจัดทำพิธีเปิดป้ายขึ้น โดยได้รับเกียรติจากศึกษาธิการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดพังงา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้าย   เรวดี…ภาพ / ข่าว