++แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดอบรมควบคุมภายในเพื่อคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 2 อ.ปาย,ปางมะผ้า++++

^^^^  วันนี้   ดร.พุฒชาด   จันทร์ดำ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  1   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลการในสังกัดอำเภอปาย,อำเภอปางมะผ้าและบุคลากรในสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รวม    55  คน  โดยท่านปนัดดา  ทองศรี   คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมและฝึกปฏิบัติในการเขียนรายงานการควบคุมภายในให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนดครั้งนี้

///จุดประสงค์ของการอบรม

  1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
  2. เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และสถานศึกษามีประสิทธิภาพสามารถลดความผิดพลาดและขจัดความสิ้นเปลืองงบประมาณ
  3. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดและกลุ่มภารกิจในสำนักงาน จัดส่งแบบรายงานได้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว++++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน