ประกาศสพฐ. เรื่อง การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตำแหน่งว่าง

รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์ลิงค์นี้ http://obecmeeting.blogspot.com/