ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนทองน้ำงาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนทองน้ำงาม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามโรงเรียนวัดแจ้ง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยมี นายสมยศ สังสอาด ผอ.โรงเรียนวัดล่องกระเบา ประธานกลุ่มโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย หันมาสนใจการกีฬา รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและนักเรียนรู้จักการวางแผนในการทำงาน การแข่งขันกีฬากลุ่มทองน้ำงาม ประกอบด้วย โรงเรียนวัดท่าอิฐ โรงเรียนวัดล่องกระเบา โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง โรงเรียนวัดตุ้มหู โรงเรียนวัดระนาม โรงเรียนวัดกลาง โรงเรียนวัดเชียงราก โรงเรียนวัดบางปูน โรงเรียนวัดไผ่ดำ และร่วมด้วยโรงเรียนทองเอนวิทยา โรงเรียนอนุบาลท่างาม และโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ท่างาม