ผอ.สพม.สงขลา สตูล ตรวจเยี่ยมสนามสอบ I-NET โรงเรียนจะนะวิทยา ปีการศึกษา 2563

27 ก.พ.64 นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพม.สงขลา สตูล พร้อมด้วยนางเหมือนฝัน เกื้อหนุน นางจิตรา ซุ่นซิ่ม และนางสาวใกล้รุ่ง สำเภาทอง ดำเนินการจัดส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบ และตรวจเยี่ยมสนามสอบ I-NET โรงเรียนจะนะวิทยา ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายอุดม สุขมี หัวหน้าสนามสอบ และคณะกรรมการประจำสนามสอบ ได้ดำเนินการจัดสอบอย่างเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) โดยได้รับความอนุเคราะห์การตรวจคัดกรองนักเรียนจาก เจ้าหน้าที่ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะกอม