สพฐ. ติดตามเชิงประจักษ์ การมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการ แทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ต้อนรับคณะติดตามตรวจสอบ การดำเนินงานและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. เชิงประจักษ์ โดยมีนายเทิดศักดิ์ ถาวรสุทธิ์ ประธานกรรมการ นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สตผ.สพฐ.และนางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการรายงานข้อมูล ของโรงเรียนวัดตันติการาม มิตรภาพที่ 109 และโรงเรียนบ้านสาเมาะ สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ให้การตอนรับเป็นอย่างดี