สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขยายผลโรงเรียนพอเพียงต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัด

25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นายอาคม  สีพิมพ์สอ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงฯ  การดำเนินการวันนี้เป็นการขับเคลื่อนโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโดยกำหนดให้มีการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  มีการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีดำเนินงาน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ ด้านการศึกษาจากโรงเรียนบ้านท่าสักและโรงเรียนบ้านนายาง  ซึ่งเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  เป็นวิทยากรให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง จำนวน 84 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ จากโรงเรียนที่มีความประสงค์ขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ หรือ ต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยมี คณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำโดย ว่าที่พันตรี สมชายอินทร์ขำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และ นางสาวเสาวพิศ  อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรร่วมตลอดการดำเนินการประชุม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้